YAK ACCOUNTING

เราเป็นผู้ให้บริการด้านการจัดทำบัญชี วางระบบบัญชี โดยผู้มีความรู้ความชำนาญงานมากกว่า 30 ปี

ทำไม Startup ควรจ้างสำนักงานบัญชี?

สำนักงานบัญชีจะช่วยให้งบต่าง ๆ ของบริษัทเกิดความถูกต้อง รวมถึงบัญชีรายรับ รายจ่าย งบกำไรขาดทุนและอื่น ๆ ที่ยังสามารถนำตัวเลขในแต่ละเดือนหรือแต่ละไตรมาส ไปวางแผนธุรกิจต่อได้

ลดต้นทุนในการจัดจ้างคนทำบัญชีภายในบริษัท เพราะการจ้างสำนักงานบัญชี ทางบริษัทสามารถเลือกจ้างเฉพาะช่วงปิดงบได้ ทั้งนี้ทางสำนักงานบัญชีสามารถให้คำแนะนำได้ ซึ่งทำให้บริษัทเสียค่าใช้จ่ายกับการจัดการด้านบัญชีน้อยที่สุด

ลดการทุจริตภายในบริษัท เพราะมีสำนักงานบัญชีช่วยตรวจสอบถึงรายการซื้อขาย และรายการอื่น ๆ ในบริษัทให้ถูกต้อง

For more information. Should you have any inquiries, please fill in the form below.